The four treasures in a tea room:
Yushu Wei--the kettle
Mengchen Guan--the teapot
Chao--Xian Lu--the stove
Ruochen ou--the cup(s)